Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 24.5.2010


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä
Nimi: Jymir Oy
Osoite: Kohmankaari 3, 33310 Tampere
Y-tunnus: 2147624-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Matias Kukkonen
Yhteystiedot: p. 045 2780 820 / matias.kukkonen@gmail.com


Rekisterin nimi:
Kuntokauppa.fi verkkokaupan asiakasrekisteri


Rekisterin sisältö ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Kuntokauppa.fi verkkokaupan asiakasrekisteri koostuu yhteisesti niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet www.kuntokauppa.fi -verkkokaupasta tuotteita ja palveluita.
Lisäksi edellä mainittu rekisteri pitää sisällään myös niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedot, jotka ovat itsenäisesti halunneet luovuttaa nimi-, puhelin- ja sähköpostiosoitteensa (yritystilauksissa myös Y-tunnus) Kuntokauppa.fi:lle seuraavissa tilanteissa:
 • Jättämällä palvelupyynnön ja kysymyksiä yritykselle, kuten tarjouspyynnöt
 • Osallistuessa yrityksen tuottamiin arvontoihin
 • Tilatessa yritykseltä markkinointi- ja muita viestejä, kuten uutiskirje

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä kaupanteon tai mahdollisesti tulevan kaupanteon yhteydessä, henkilön osallistuessa verkkokaupan arvontaan tai tilatessa verkon kautta uutiskirjeen tai muun yhteydenottopyynnön.
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.
Henkilötietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa.

Kuntokauppa.fi verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakassuhteen hoitoon liittyvissä tehtävissä
 • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantamiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Analytiikkaan


Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:
 • Perustiedot, kuten nimi, postiosoite tai postilokero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakassegmentti, käyttäjätunnus, asiakasnumero, tilausnumero, y-tunnus
 • Maksu- ja maksutapatiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat luvat, suostumukset ja kiellot
 • Asiakasviestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät viestit eri palvelukanavissa, kuten: tiedustelut, kommentit, palautteet yms.
 • Palvelun käytöstä kerääntyneet tiedot: ostohistoria, toimitustiedot (toimitustapa ja toimitusosoite), takuutiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot (sis. hintatiedot), tuotearvostelutiedot sekä tuotepalautetiedot.
 • Verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto sekä lokitietoja.

Rekisterinpitäjä kerää verkkosivustollaan palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tietyissä tapauksissa, kuten erillistä pyyntöä vastaan viranomaisille (Suomen lakien mukaisesti) tai muuta perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimistoon kirjattavien tapahtumien johdosta.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:
 • Toimitusten takaamiseksi
 • Maksu- ja laskutustilainteiden hoitamiseksi, esim. luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle
 • Markkinointia varten (markkinoinnin hyväksyneille)
 • Analytiikkatarkoituksiin
 • Takuiden ja huoltoon liittyvien asioiden hoitamiseksi
 • Laskujen erääntyessä perintään viemisen hoitamiseksi


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.


Rekisterin suojauksen periaatteet:
Kuntokauppa.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun palvelinjärjestelmään. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden tietoteknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään tietyt ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin suhteen. Kaikki yrityksen laitteet ovat suojattu salasanoin ja niihin on asennettuna tarvittavat maksulliset tietoturvaohjelmat ja päivitykset sekä laitteet jotka pitävät sisällään rekisterin henkilö- tai muita niihin rinnastettavia tietoja sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.


Tarkastusoikeus:
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot paperisena tai sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterin hallintapaikassa (osoitteessa: Kohmakaari 3, 33310 Tampere), jonka yhteydessä rekisteröidyn henkilön on oltava valmis todistamaan henkilöllisyytensä.


Oikeus vaatia tietojen korjaamista:
Rekisterinpitäjä korjaa, täydentää tai poistaa kokonaan rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn itsensä pyynnöstä.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa tai anonymisoida rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista.
Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksen kera ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


Rekisterissä olevien henkilötietojen säilytysajat:
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain tarvittava aika, eli niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on myös lakisääteisiä velvoitteita säilyttää osaa tallennetuista tiedoista pidempiaikaisesti, kuten seuraavissa tilanteissa:
 • Kirjanpitoaineistojen säilyttäminen. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksen kera ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Sähköpostipäivitysten (muut kuin tilaukseen liittyvät), sähköisten markkinointikirjeiden ja uutiskirjeiden vastaanottamisen rekisteröity voi helposti käydä kieltämässä asiakastililtään ”Kirjaudu sisään” -linkkiä sivustolla painamalla ja kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa ja muuttamalla asetuksia. Mahdollisuus kieltäytyä näistä yhteydenotoista tarjotaan yleensä myös rekisteröinnin yhteydessä.


Lapsia koskevat säädökset:
Emme tietoisesti pyydä tai kerää tietoja alle 18-vuotiailta. Jos olet alle 18 vuotta vanha, älä anna tälle sivustolle tietoja äläkä käytä palvelujamme. Jos epäilet, että 18-vuotias lapsesi on syöttänyt henkilökohtaisia tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@kuntokauppa.fi, jotta voimme poistaa tiedot ja sulkea lapsen käyttäjätilin.



Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin ottaa yhteyttä asiakasrekisteriä, tietojen käsittelyä, yksityisyyttä ja tietosuojaselostetta koskevissa kysymyksissä?
asiakaspalvelu@kuntokauppa.fi