Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kuntokauppa.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nordic Sports Brands Oy (2147624-3)
Kohmankaari 3
33310 Tampere

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Matti Teräslahti
Kohmankaari 3, 33310 Tampere
+358 50 586 8787
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme verkkokauppa-asiakkaidemme henkilötietoja asiakastilausten hallinnoimista, käsittelyä, toimitusta, laskutusta ja arkistointia varten, sekä muiden asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseksi, kuten tilattuihin palveluihin ja tuotteisiin liittyvään markkinointiin, viestintään ja reklamaatioiden käsittelyyn sekä valvottaessa kuluttaja-asiakkaidemme etua.
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja rekisterinpitäjää ja rekisteröityä koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakkaista kerätään seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Edustamansa yhteisö (mikäli edustaa organisaatiota)
 • Henkilötunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Laskutusosoite
 • Toimitusosoite
 • Maksutiedot
 • Tiedot aiemmista tilauksista
 • Muut tiedot, jotka asiakas itse antaa sähköpostilla, tekstiviestillä, tai muulla vastaavalla tavalla.

Verkkosivuvierailun yhteydessä kerätään IP-osoite, selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, käyttäjän sijainti sekä käyttäjän käyttäytymistiedot. Lisäksi voidaan tallentaa tietoja koskien asiakkaan luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten omien tietojen päivittäminen tai tuotearvostelut, sekä teknisten valvontajärjestelmien keräämiä tietoja, kuten lokitiedot, ja verkkoliikenteen tunnistetiedot.

Tiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään, kun asiakas tekee ostoksen verkkokaupan kautta. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi Nordic Sports Brands Oy voi kerätä ja päivittää henkilötietoja viranomaisilta ja yleisesti käytetyistä osoiterekistereistä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan Nordic Sports Brands Oy:n kumppaniyrityksille ja sen käyttämille palveluntuottajille vain siltä osin kuin näiden tehtävien hoitamiseksi sekä rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi on välttämätöntä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta yhtiön ulkopuolelle ilman asianmukaisesti laadittua tietojenkäsittelysopimusta. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla tai jos viranomainen esittää lakiin perustuvan tietopyynnön. Tietoja siirretään yrityksen käyttämien palveluntuottajien tietojärjestelmiin.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kunnes tässä rekisterissä kuvatut käyttötarkoitukset on täytetty, ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa esimerkiksi verotuksellisten, kirjanpito- tai raportointivaatimusten täyttämiseksi. Asiakastietoja säilytetään pääsääntöisesti kymmenen (10) vuotta siitä, kun tilaus on käsitelty, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Lisätietoa henkilötietojen säilytysajoista saat osoitteesta [email protected]

Tietojen siirto EU:n tai Eta:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei koskaan siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole organisaatiosta tai sen yhteistyökumppanista johtuvan teknisen toteutuksen varmistamiseksi välttämätöntä. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä varmistaa, että tiedonsiirrossa noudatetaan osapuolten välistä tietojenkäsittelysopimusta sekä Euroopan komission mallilausekkeita.

Lisätietoja henkilötietojen kansainvälisistä siirroista saat tietosuojavastaavalta osoitteesta [email protected]

Tietoturva ja rekisterien suojaus

Nordic Sports Brands Oy:ssä henkilötietoja käsittelevät henkilöt noudattavat annettuja tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan
Käsittelyoikeudet on rajattu ylläpidollisiin ja hallinnollisiin tehtäviin. Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterien sisältämiä henkilötietoja. Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.
Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto häntä koskevista tiedoista, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä. Poistamis-, rajoittamis- tai vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole sellaisten tietojen osalta, joiden käsittely on välttämätöntä tai tarpeellista.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietosuojaan liittyvien oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto), mikäli emme ole noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä.
Emme tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Teemme profilointia ainoastaan verkkosivukävijöidemme käyttäytymisestä ja kohdennamme markkinointia automaattisesti tällaisen profiloinnin perusteella.

Lisätiedot ja tietopyynnöt

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä tai tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnöt voit esittää lähettämällä sähköpostia Nordic Sports Brands Oy:n tietosuojavastaavalle osoitteeseen [email protected].

Jos katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, teillä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.
 
Valvontaviranomainen Suomessa:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Puhelinvaihde: 029 566 6700

Evästekäytännöt

Käytämme sivuillamme evästeitä [”cookies”]. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • IP-osoite
 • selaimen tyyppi ja käyttöjarjestelmä
 • käyttäjän sijainti ja vierailun ajankohta
 • käyttäjän käyttäytymistiedot, kuten selatut sivut ja niiden katselumäärä, käyttöaika, napsautukset ja vuorovaikutus mainosten kanssa